RentAuto - Contract de inchiriere
 

 CONTRACT DE LOCATIUNE

Nr._____ din ________
 
1. Partile contractante
între SC "CSC-TRANS" S.R.L.,cu sediul în mun. Chisinau, str. B.Bodoni, 8, în persoana directorului Stratan Petru în calitate de locator si cet ___________________ domiciliat ____________________________ în calitate de locatar.
2. Durata contractului
Durata locatiunii este de__________zile, începînd cu data de__________, ora________, sfîrsindu-se la data de__________, ora_________.
Clientul poate prelungi contractul doar prin semnarea unui document aditional.
 
3. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie închirierea automobilului marca _________.
 
4. Chiria si plata acesteia
Chiria este fixata în cuantum de_______Euro pentru fiecare zi (24 de ore). Tarifele sunt exprimate in Euro pe zi.
Plata se va efectua în Lei la cursul de zi al B.N.M. din ziua platii, cel tîrziu la momentul predarii autoturismului de catre locatar.
 
5. Obligatiile locatorului
5.1 Sa asigure locatarul împotriva unei eventuale defectiuni.
5.2             Locatorul se obliga sa predea autovehiculul în stare corespunzatoare folosirii sale conform destinatiei.
 
6. Obligatiile locatarului
6.1             Clientul se obliga sa foloseasca ca un bun proprietar autovehiculul închiriat cu respectarea destinatiei precum si a celorlalte clauze.
6.2             Orice modificare interioara sau exterioara a autovehiculului închiriat se va face de catre client numai cu acordul scris si prealabil al locatorului.
6.3             Clientul nu are dreptul sa subînchirieze autovehiculul sau sa cesioneze contractul de închiriere catre un tert.
6.4             Sa fie posesor al permisului de conducere categoria B cel putin de un an de zile.
6.5             Clientul are obligatia sa returneze autovehiculul locatorului împreuna cu actele, accesoriile si echipamentul în starea în care se afla autovehiculul în momentul predarii, la locatia, data si ora specificata în acest contract.
6.6             Autovehiculul poate fi condus numai de client.
 
7. Conditii de folosire
7.1Clientul isi ia angajamentul sa nu foloseasca sau sa nu conduca vehiculul în urmatoarele cazuri:
a)In contradictie cu legile vamale, regulamentul de circulatie sau alte regulamente.
b)                 Sa nu împinga sau sa nu remorcheze cu autovehiculul care reprezinta obiectul acestui contract orice vehicul, remorca sau alt obiect,  si/sau supraîncarce autovehiculul.
c)În timp ce clientul sau orice alt sofer se afla sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau oricarei alte substante care poate afecta cunostinta sau abilitatea de a reactiona.
d)                 În caz de defectiuni tehnice, clientul este tinut sa anunte imediat locatorul, repararea va fi facuta doar de personalul calificat la statiile tehnici calificate Elita-5 cu care locatorul are contract.
e)                 În orice cursa, test sau concurs.
f)Altfel decît în conformitate cu instructiunile si recomandarile fabricantului.
g)                 Niciodata autovehiculul nu va fi lasat cu usile, geamurile sau portbagajul deschis si/sau cheile în contact sau în masina.
h)                 Decât numai pe drumurile publice.
 
8. Costuri
8.1Clientul este personal raspunzator de a plati locatorului la cerere:
a)Tariful de timp la rata specificata în contract.
b)                 Vehiculul este predat si/sau înapoiat cu rezervorul plin. Orice fluctuatie a indicatorului de nivel de pe bord va fi taxata cu 1 Euro/litru benzina, pentru cantitatea neajunsa din rezervor.
c)Vehiculul va fi predat si/sau înapoiat curat în interior si pe exterior. Daca vehiculul va fi înapoiat într-o stare diferita celei în care a fost predat clientul va fi taxat cu 10 Euro pentru lustruirea vehiculului.
d)                 Perioada minima este de l zi (24 de ore). Prima ora de întîrziere peste cele 24 de ore este taxata cu 5 Euro, urmatoarele 3 ore sunt taxate cu 7 Euro pe ora. Pentru mai mult de 3 ore întîrziere se va taxa o zi întreaga de închiriere, iar locatorul în aceasta situatie îsi rezerva dreptul de a sesiza Inspectoratul de Politie declarînd autovehiculul, obiect al contractului de locatiune furat. In caz de furt, distrugere totala, clientul va achita 10 la suta din costul autoturismului.
e)                 Pentru toate amenzile si costurile totale pentru parcare sau încalcari ale regulilor de circulatie sau altor legi în vigoare survenite vehiculului.
f)Garantia de închiriere este de 200 Euro. Garantia va fi restituita clientului cînd vehiculul este înapoiat în conditie generala buna, fara defecte împreuna cu toate actele si cheile. Garantia nu se restituie în caz de accident sau avarie si este retinuta pentru suplinirea zilelor nelucratoare iar în situatia cînd garantia nu este de ajuns clientul este obligat sa achite pentru toata perioada de reparatie a autovehiculului la pretul indicat în contract.
g) În cazul pierderii sau distrugerii, furtului documentelor masinii sau cheilor, clientul va pierde garantia. În cazul în care nu s-a perceput garantia, clientul este tinut sa plateasca taxa de 200 de Euro, pentru fiecare.
h) În cazul avariilor produse anvelopelor (inclusiv rotii de rezerva), clientul este responsabil pentru repararea sau înlocuirea acestora.
i)În cazul avariilor produse de întretinerea inadecvata sau conducerea într-un mod diferit de cel recomandat de fabricantul autovehiculului, din care pot
rezulta avarii sau pierderea totala a motorului masinii, a cutiei de viteze sau a diferentialului.
j)În cazul daunelor cum ar fi zgîrieturi sau orice fel de avarie a vopselei, arsuri în interiorul vehiculului sau alte avarii aparute de la încredintarea
vehiculului, garantia va fi retinuta.
 
9. Asigurarea
9.1              Masina este asigurata cu raspundere civila fata de terti.
9.2              Masina dispune de asigurarea mijloacelor de transport auto-casco, valabila în caz de:
a)accidente rutiere.
b)caderea mijlocului de transport (în apa, prapastie), sau caderea peste el a diverselor obiecte.
c)incendii, explozii, averse de ploaie, fulgere.
d)actiuni ilicite ale tertelor persoane: furt, jaf, actiuni de deteriorare ale autoturismului.
e)deteriorare mijlocului de transport asigurat cu obiecte ce au sarit de sub rotile unui alt mijloc de transport.
 
9.3              Clientul si însotitorii acestuia trebuie sa detina propria asigurare în caz de accident.
9.4              Clientul este responsabil si trebuie sa plateasca toate daunele daca a condus sub influenta alcoolului sau a drogurilor în caz de accident.
9.5              Clientul este responsabil si trebuie sa plateasca toate daunele în cazul în care nu respecta procedura anuntarii politiei, pompierilor si celorlalte organe competente în caz de furt, incendiu sau orice alta avarie.

 

 
10. Despagubirile
10.1 Locatorul nu este responsabil pentru daunele suferite de client sau de însotitorii acestuia în legatura cu operarea vehiculului, pentru pierderea sau distrugerea bunurilor clientului lasate în masina sau din alte cauze.
  
11. Accident, avarie, furt
11.1 Clientul este de acord cu protejarea intereselor proprietarului si compania acestuia de asigurari în caz de accident, avarie sau furt al vehiculului prin:
a)                 Neparasirea vehiculului fara masurile de precautie adecvate pentru siguranta si securitate.
b)                 Obtinerea numelui si adreselor ale partilor implicate precum si a martorilor.
c)                 Anuntarea locatorului prin intermediul telefonului chiar si în cazul unei defectiuni minore.
d) Anuntarea imediata (în maxim 24 ore din momentul producerii incidentului) a organelor abilitate, politiei, pompierilor si celorlalte organe competente, cerînd intocmirea actelor privind cauzele si împrejurarile incidentului.
 
12. Cazuri de refuz de achitare a despagubirii de asigurare auto - casco
12.1 Compania de asigurari are dreptul sa refuze complet sau partial acordarea despagubirii de achitare în cazul cînd prejudiciul a fost cauzat în urma:
a) actiunilor de razboi sau militare.
b) încarcarii /descarcarii mijlocului auto cu substante explozibile/ autoinflamante.
c) lasarii autoturismului în locuri nesupravegheate pe timp de noapte.
d) comiterii de catre conducatorului auto a unei crime premeditate.
e) conducerii autoturismului în stare de ebrietate alcoolica sau narcologica.
f) exploatarii autoturismului în stare tehnica inadmisibila.
g) încalcarii brutale si intentionate de catre locatar a Regulilor de circulatie rutiera.
h) eschivarii de catre locatar de la examenul medical pentru stabilirea starii de ebrietate.
i) parasirii locului accidentului.
 
 
13. Documente necesare in caz de accident, furt, avarie
13.1Urmatoarele documente trebuie obtinute de la cea mai apropiata sectie de politie imediat dupa accident sau furtul vehiculului si trebuie sa contina:
1)                 cererea privind evenimentul produs de forma stabilita de Asigurator.
2)                 copiile procesului-verbal, întocmit pe accident de organele politiei rutiere.
3)                 copiile schemei locului accidentului.
4)                 hotarîrea organului de politie rutiera asupra faptului recunoasterii vinovatiei.
5)                 actul de revizie a mijlocului de transport auto deteriorat.
6)                 devizul reparatiei de restabilire.
7)                 fotografiile mijlocului de transport auto deteriorat.
8)                 copiile pasaportului tehnic, procurii cu dreptul de conducere si a legitimatiei de sofer (foaie de parcurs dupa caz).
9)                 copia certificatului medical.
 
14. Validitate
14.1 Clientul este de acord ca orice adaugire sau modificare a acestor clauze contractuale sunt nule si fara valoare, în afara de cazul în care ambele parti sunt de acord în scris.
 
15. Rezolvarea eventualelor litigii
15.1 Eventualele litigii aparute în legatura cu executarea acestui contract vor fi rezolvate de parti pe cale amiabila.
15.2 În cazul în care litigiul persista, el va fi rezolvat de instantele judecatoresti competente din Republica Moldova.

16. Subsemnatul, client, am luat cunostinta de prevederile prezentului contract si accept ca plata serviciilor sa se facaanticipat în numerar, cu card, sau cu ordin de plata. Recunosc responsabilitatea mea în calitate de locatar pe timpul derularii acestui contract. Accept siplatesc toate contraventiile legate de parcare si circulatie savîrsite de mine. In cazul avariei autoturismului accept ca locatorul sa retina garantia pîna ladeterminarea valorii pagubei produse si a partii vinovate pentru producerea accidentului.
 
17. La acest contract se anexeaza si actele de primire-predare, unul se întocmeste la predarea autovehiculului de catre locator clientului (Anexa nr. 1), iar al doilea la primirea autovehiculului de catre locator de la client (Anexa nr.2), data, ora si locul predarii-primirii vor fi stipulate în anexele mai sus mentionate.
19. Contractul în cauza e încheiat în doua exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractanta, fiecare exemplar având cîte trei pagini.


LOCATOR
______________________ 
Stratan Petru
administrator

L.S.
LOCATAR  
___________________Tel dom.:

GSM:
 
 

Follow us